Porozumění intimitě jako sociálnímu a diskurzivně přístupnému jevu představuje jedeno z nejobtížnějších sociálněvědních témat. Současně však nabízí účinný vhled do problémů každodennosti, včetně problémů soužití mezi mužem a ženou. Intimní vztah je výrazně ovlivňován mediem (prostředím) lásky a sexuality. Současně však souvisí se strukturními přeměnami ve společnosti: reprodukcí lidského rodu, proměnami v instituci rodiny a ve vztazích mezi primární a sekundární socializací, mezi sférou soukromí a veřejnosti i ve vztazích mezi sociálními sub-systémy. Novější koncepce modernity vysvětlují, jak souvisí změny v povaze intimity (její transformace) s uvedenými strukturními změnami. Uvedená formulace problému intimity se promítne i do uspořádání kurzu. Seznámí studenty nejen s kontextem individuálně založeného a gendrově podmíněného jednání, jeho sociálními formami, historickým kontextem jejich proměn, ale také s koncepcemi modernity a jejich přístupu k strukturním okolnostem lidského jednání. Cílem kurzu je umožnit studentům, aby porozuměli možnostem interpretace problému intimity prostřednictvím soudobých koncepcí modernity; spolu s výkladem sociálních forem intimity budou studenti seznámeni se současnými sociologickými teoretickými přístupy k pojetí moderních společností a jejích strukturních i institucionálních rysů. Při výkladu budou také objasněny metodologické přístupy k analýze diskutovaných témat.