Volitelný předmět (1.část) pro ty, kdo neabsolvovali bakalářský obor splňující minimální standardy sociální práce. Cílem předmětu je, aby studenti porozuměli hodnotám a poslání sociální práce v historickém i aktuálním kontextu a specifické roli sociálního pracovníka v multidisciplinárním týmu. Toto porozumění je významné pro řízení organizací poskytujících sociální práci a pro zajištění adekvátního prostoru pro naplnění hodnot sociální práce při práci s uživateli služeb. Předmět doplňuje znalosti a postoje studentů, kteří neabsolvovali minimální standardy sociální práce v předchozím studiu tak, aby je mohli využít nejen ve své praxi řízení či supervize, ale také jako nezbytnou součást poznatků ověřovaných v rámci státní zkoušky. Předmět též podporuje integraci a aplikaci informací významných pro sociální práci, které jsou obsaženy v několika povinných předmětech oboru řízení a supervize.

Na předmět portfolio sociální práce 1 navazuje předmět sociální práce 2 zařazený do LS 2.ročníku studia.