Chcete se seznámit s tím Jak formulovat vhodnou výzkumnou otázku? Jak rozhodnout jakou výzkumnou strategii mám zvolit? Jaké metody sběru dat zvolit, abyste získali taková data, jež by se daly využít pro zodpovězení výzkumné otázky? Jaké metody analýzy zvolit? Jak zajistit kvalitu výzkumu? Umět uvážit zda mohou být některé výzkumnické kroky eticky sporné? Navštěvujte tento kurz.

Kurz je úvodem do metodologie sociálně vědního výzkumu. Má za cíl seznámit studenty se základními metodologickými koncepty, terminologií a výzkumnými strategiemi a metodami v sociálních vědách.

V kurzu se student seznámí s podobou a rolí výzkumného projektu a hlavní část výuky bude věnována přípravě takovéhoto projektu. To zahrnuje zejména formulování výzkumného problému a výzkumné otázky, volbu adekvátní výzkumné strategie a nástroje sběru dat a rozhodnutí o vhodných metodách analýzy těchto dat.

Kurz bude vyučován týmem učitelů společenskovědního modulu. Studující tak budou mít možnost seznámit se také s rozdíly v metodologii v rámci jednotlivých společenskovědních oborů (antropologie, ekonomie, psychologie, sociologie).