Pedagogická  psychologie je pozváním do studia teoretických východisek a metod výzkumu v současné psychologii orientované na výzkum sociálních a kulturních aspektů a předpokldů rozvoje osobnosti a intelektu člověka.

obsahová část kursu předpokládá aktivní práci studenta v seminářích- obvykle se kurs dělí na přednáškovou část, část samostudijní a část reflektivní.
V části přednáškové vyučující představí vybrané téma ( z celkové struktury semináře), nabídne strukturovanou prezentaci se zaměřením na klíčové pojmy tématu, jejich vzájemný vztahy a souvislosti mezi nimi.
část samostudijní počítá s tím, že student pracuje s předepsaným textem doma nebo v čase odpovídajícím semináři.
část .
Část reflektivní se obrací k hodnocení samostudijní části, její reflexi a případně dodatečnému komentáři.