Cyklus přednášek má za úkol podat informaci o vztahu pracovního prostředí a osobnosti pracovníka jako faktorů ovlivňujících vývoj zdravotního stavu jedince. Pracovní prostředí prodělalo v posledním století významné změny s proměňujícími se typy pracovních činností, čímž se podstatně změnila i z toho plynoucí zdravotní rizika: nadále se snižuje počet fyzicky zatěžujících aktivit, naopak stoupá počet profesí spojujících vysokou odpovědnost a duševní výkonnost (nebo naopak monotonní pracovní činnost) s nízkou fyzickou aktivitou. Psychologické a psychofyziologické techniky dovolují změřit a porovnat psychickou pracovní zátěž u různých povolání, a na základě těchto měření vypracovat metody zdravotní intervence a metody pro pozitivní změnu chování u ohrožených jedinců. Tyto metody jsou podkladem programů podpory zdraví na pracovišti, jež jsou komplexně zaměřeny na zlepšení zdravotního stavu každého účastníka programu v souvislosti s jeho pracovním, ale i soukromým životem, a na zlepšení pracovních podmínek a psychosociálního prostředí na pracovišti. Posluchači se mají seznámit s možnostmi měření zdravotně rizikových faktorů psychické pracovní zátěže a se způsoby využívání a objektivizace nálezů jednak pro zdravotní intervenci u jedinců a skupin, jednak pro zdravotní výchovu a přípravu pracovníků na profese zvláště psychicky zatížené.