Topic outline

 • General

  Anotace

  Chcete se seznámit s tím Jak formulovat vhodnou výzkumnou otázku? Jak rozhodnout jakou výzkumnou strategii mám zvolit? Jaké metody sběru dat zvolit, abyste získali taková data, jež by se daly využít pro zodpovězení výzkumné otázky? Jaké metody analýzy zvolit? Jak zajistit kvalitu výzkumu? Umět uvážit zda mohou být některé výzkumnické kroky eticky sporné? Navštěvujte tento kurz.

  Kurz je úvodem do metodologie sociálně vědního výzkumu. Má za cíl seznámit studenty se základními metodologickými koncepty, terminologií a výzkumnými strategiemi a metodami v sociálních vědách.

  V kurzu se student seznámí s podobou a rolí výzkumného projektu a hlavní část výuky bude věnována přípravě takovéhoto projektu. To zahrnuje zejména formulování výzkumného problému a výzkumné otázky, volbu adekvátní výzkumné strategie a nástroje sběru dat a rozhodnutí o vhodných metodách analýzy těchto dat.

  Kurz bude vyučován týmem učitelů společenskovědního modulu. Studující tak budou mít možnost seznámit se také s rozdíly v metodologii v rámci jednotlivých společenskovědních oborů (antropologie, ekonomie, psychologie, sociologie).  

   

   

 • Topic 1

  Organizace kurzu

  Výuka 

  -          Pátek 8:00-9:20, učebna Y1034 (aula)

  -          Výuka probíhá každý týden formou přednášek, které jsou doplněny o příklady a cvičení. Na závěr kurzu bude jednodenní soustředění, které bude realizováno formou semináře. 

  -          Výuku a materiály pro kurz zajišťuje tým vyučujících společenskovědního modulu FHS UK, viz. rozpis jednotlivých kapitol  

  Výukové materiály

  -          výukové materiály ke kurzu –  povinné a doporučené texty, kontrolní otázky k četbě, klíčová slova – jsou studentům k dispozici v moodlu E-Úvod do společenskovědných metod  http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=614

  Podmínky absolvování kurzu

  -          úspěšné absolvování závěrečného testu

  -          test bude obsahovat jak uzavřené otázky, které budou kontrolovat znalosti studentů, tak praktické úkoly v rámci nichž studenti osvědčí své praktické metodologické dovednosti 

  Konzultace

  -          s dotazy organizačního typu se obracejte na M. Šťovíčkovou 

  -          odborné dotazy směřujte vždy na jednotlivé vyučující dle tématu přednášky