Co je zde nového

Nabídka kurzu Internet a společnost na FF UK

 
Picture of Tourková Kateřina
Nabídka kurzu Internet a společnost na FF UK
by Tourková Kateřina - Čtvrtek, 24 září 2015, 10:13
 

Vážení studenti,

dovolujeme si vás upozornit na zajímavý kurz vypsaný na Filosofické fakultě UK s názvem "Internet a společnost", který je určen všem studentům se zájmem o sociologii. Níže najdete všechny důležité informace. 

Internet a společnost

Kód předmětu: ASGV00404

ZS 2015                                                                  

Středa  17:30-19:10 (začíná 7.10.)         

Celetná 20, místnost č. 207                      

Atestace: zápočet (4 e-kredity)

Forma kursu: seminář (PVS)                                                                    

Petr Lupač, Ph.D.

Petr.Lupac-na-Ff.Cuni.Cz

Celetná 20, místnost 114

Konzultace: viz web katedry

            

 

Informace o kursu:  

Porozumění dnešním společnostem není možné bez porozumění změn, které s sebou přineslo rozšíření digitálních komunikačních a informačních technologií. Prostřednictvím kursu Internet a společnost se studenti mohou seznámit s hlavními tématy současného výzkumu vlivu Internetu na jedince a společnost. Kurs je rozdělen do dvou částí, zatímco v první se studenti seznámí se základním teoretickým a empirickým rámcem současného výzkumu Internetu, v druhé části se studenti budou seznamovat se současným výzkumem v hlavních oblastech současného sociálněvědního výzkumu internetu. Důraz bude kladen na témata vznesená studenty, aktuálnost, empirickou evidenci a zprostředkování sociologického pohledu na zkoumaná témata. Protože jsou tzv. Internet studies oborově nevyhraněné, je kurs otevřen i zájemcům z jiných oborů. Výuka bude probíhat prostřednictvím kombinace přednášky, řízené diskuse a studentských prezentací. Maximální kapacita kursu je vzhledem k povaze kursu omezena na 16 studentů (zájemci o kurs nechť se dostaví na první hodinu bez ohledu na počet zájemců aktuálně zapsaných v SIS).

 

Předpoklady k zapsání do kursu:

 

Vůle k průběžné přípravě, schopnost číst odborný text v anglickém jazyce, základní schopnosti práce s elektronickými databázemi odborných zdrojů (EBSCO, JSTOR, WOS). Je vhodné, ovšem nikoli nutné, aby student měl základní znalost metod sociálněvědního výzkumu a základní znalost sociologické terminologie a perspektivy (na úrovni absolventa Úvodu do sociologie).


Cíle kursu:

 

Základním cílem kursu je prohloubit imaginaci a erudici relevantní pro další vlastní studium vztahu mezi společností a Internetem. Absolvent kursu by měl získat povědomí o výzkumu sociálních efektů Internetu a měl by být schopný těchto znalostí použít ve svém dalším profesním rozvoji. Sekundárním přínosem kursu je zlepšení se v prezentačních dovednostech, ve statistické analýze dat a ve vypracování odborného textu na zvolené téma.


Organizace kurzu:

 

Kurz je zahájen informační schůzkou, po níž následují tři převážně přednáškové kurzy (viz níže). Pátá hodina bude věnována anotacím prezentací studentů a doprovodné diskusi. Následujících šest pokračování kurzu bude věnováno studentským prezentacím témat a otázek spadajících pod vypsaná rámcová témata a v případě zájmu také pod jedno další, studenty vybrané téma.

Organizační platformou a zdrojovým místem studijních textů je moodle (http://dl1.cuni.cz).

 

Předpoklady k atestaci:

 

Atestace se skládá ze tří částí - vypracování a včasné zaslání anotace, prezentace na hodině a písemné práce k vybranému tématu.

Anotace má předepsaný rozsah cca jedné normostrany (max. 3 normostrany), min. 1000 znaků. Anotace musí být doprovozena seznamem využité a plánované literatury. Anotace musí být odevzdány prostřednictvím moodle do 2. listopadu 2015.

Písemná práce má povolený rozsah 6-15 normostran, použitou citační normou je APA. Práci lze zpracovat také jako práci empirickou, možné datové zdroje budou představeny na úvodní, informační hodině. Nejzazší termín pro odevzdání písemné práce je 31. května 2016.

 K získání atestace je potřebná účast alespoň 70 %. Komplikace s docházkou lze řešit individuálně pomocí zpracování position paperu na téma, na které student/ka chyběl/a. Očekává se aktivní pravidelná účast studentů a průběžná příprava formou práce na přípravě prezentace. 

Atestaci z tohoto kursu je možné skládat maximálně do 25. června 2016.

Detaily atestace budou představeny na úvodní hodině ke kursu.

 

Tématická struktura kursu:

 

7.10.    Představení a organizace kursu, diskuse; úvod: reálné a virtuální, vliv a efekty Internetu,

 

Základní teoretický a empirický rámec zkoumání Internetu

                      

14.10.  Teorie informační společnosti

21.10.  Digitální propast I: Geografická a sociální distribuce Internetu

28.10.  Digitální propast II: Co a jak lidé dělají online?

4.11.    Anotace studentů, diskuse

 

Rámcová témata:

 

11.11.  Digitalizované dětství: identita, socializace, komunikace, generační rozdíly

18.11.  Proměny sociálního života a vztahů mezi lidmi, SNS jako sociologické téma

25.11.  Internet a svět masových médií: moc, informace a kultura

2.12.    Soukromí, sebeodhalování a dohled

9.12.    Politická angažovanost, protest, veřejnost a formální politika v době Internetu

16.12.  Téma studentů, závěr kursu

Literatura:

 

Bennet, S., K. Maton, L. Kervin. 2008. The ‘digital natives’ debate: A critical review of the evidence.” British Journal of Educational 39 (5): 775–786.

Blank, G., D. Groselj. 2014. “Dimensions of Internet Use: Amount, Variety, and Types.” Information, Communication & Society 17 (4): 417–35

Castells, M. 2000. The Information Age: Economy, Society and Culture; Volume I: The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell.

Castells, M. 2001. Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society. Oxford: Oxford University Press.

Courage, M. L., et al. 2015. “Growing up multitasking: The costs and benefits for cognitive development.” Developmental Review 35: 5–41.

Lupač, P. 2013. “Užívání Internetu a sociabilita: Kořeny, vývoj a současnost výzkumu.” Mediální Studia (3): 254–273.

Rainie, L., Wellman, B. 2012. Networked: The New Social Operating System. Cambridge a London: MIT Press.

van Deursen, A. J. A. M., J. A. G. M. van Dijk, O. Peters. 2011. „Rethinking Internet skills: The contribution of gender, age, education, Internet experience, and hours online to medium- and content-related Internet skills.“ Poetics 39: 125–144.

van Dijk, J. A. G. M. 2005. The Deepening Divide: Inequality in the Information Society. Thousand Oaks: Sage.

Webster, F. 2006. Theories of the Information Society, 3rd ed. London, New York: Routledge.

World Internet Project (WIP). 2012. World Internet Project International Report 2012, Fourth edition. Los Angeles: USC Annenberg School Center for the Digital Future.

Doporučené empirické zdroje o Internetu ve společnosti:

ČR: Český statistický úřad, Eurostat, Netmonitor, World Internet Project – the Czech republic

USA: Pew Internet and American Life Project, USC Annenberg School Center for the Digital Future

Velká Británie: Oxford Internet Institute

Mezinárodní srovnání:  World Internet Project