Co je zde nového

Vyhlášení voleb do Akademického senátu FHS UK a UK

 
Picture of Tourková Kateřina
Vyhlášení voleb do Akademického senátu FHS UK a UK
by Tourková Kateřina - Čtvrtek, 8 říjen 2015, 10:15
 

Volební komise AS FHS UK společně s volební komisí AS UK vyhlašují termín konání voleb do Akademického senátu UK a Akademického senátu FHS UK.


Volby do Akademického senátu UK a do Akademického senátu FHS UK se budou konat od pondělí 23. listopadu do čtvrtka 26. listopadu 2015 včetně.


Návrhy kandidátů budou přijímány do pátku 13. listopadu 2015 do 15:00 hod. buď v papírové podobě na sekretariátu děkana (kancelář 5005), nebo na elektronické adrese senat@fhs.cuni.cz.


Návrhy kandidátů z řad studentů i akademických pracovníků je podle Volebního a jednacího řádu AS FHS článek 3., odst. 3. třeba podat s následujícími náležitostmi:


„Náležitostmi návrhu jsou:


a) identifikace navrhovatele (navrhovatelů),

b) identifikace navrženého kandidáta (navržených kandidátů), a

c) souhlas navrženého kandidáta (navržených kandidátů).“


Je třeba též specifikovat, do kterého ze senátů osoba kandiduje.


Identifikací se rozumí křestní jméno, příjmení a UKČO nebo UČO.


Podle článku 3., odst. 4. komise náležitosti ověří. Komise nepřihlíží k návrhu, který neobsahuje náležitosti a) a b); v případě, že neobsahuje c), komise navrženou osobu bezodkladně vyzve, aby se ve lhůtě 48 hodin k návrhu vyjádřila. Nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, považuje se návrh za podaný se souhlasem navrženého kandidáta.


Není-li po skončení lhůty navrženo do AS FHS UK alespoň 16 akademických pracovníků a alespoň 20 studentů, vylosuje komise další osoby do stanoveného počtu podle článku 3 odst. 5. Komise vylosované osoby bezodkladně vyzve, aby se ve lhůtě 48 hodin k návrhu vyjádřily. Nevyjádří-li se, považuje se to za jejich souhlas s kandidaturou.


Každý kandidát má možnost sestavit svůj volební program, který podá rovněž buď na sekretariát děkana FHS UK nebo elektronicky na adrese senat@fhs.cuni.cz nejpozději 16. listopadu 2015. Volební komise zveřejní volební programy na úřední desce senátu nejpozději 17. listopadu 2015.


Výsledky voleb budou vyhlášeny do 27. listopadu 2015.

Funkční období nově zvolených senátorů AS UK začíná 1. února 2016.

Funkční období nově zvolených senátorů AS FHS UK začíná 1. února 2016.


Praha, 7. října 2015


za Volební komisi AS FHS UK

Jiří Tourek