Čtvrtek, 19. říjen 2017, 05.45
Stránky: Fakulta humanitních studií
Kurz: Fakulta humanitních studií (FHS)
Slovník: FAQ - Frequently Asked Questions
A

Absolvoval/a jsem. Do kdy mi škola platí zdravotní pojištění?

Absolventi všech oborů mají statut studenta do dne složení státních závěrečných zkoušek (SZZK – obhajoba).

Zdravotně jsou pojištěni do konce měsíce, ve kterém složili SZZK, a celý následující měsíc (pokud ještě nedosáhli věku 26 let nebo nejsou OSVČ). Rovněž pokud student plynule přechází z bakalářského (absolvování v červnu) na navazující magisterské studium (zápis v září) nemusí zdravotní pojištění platit - opět s podmínkou, že ještě nedosáhl věku 26 let nebo není OSVČ.

C

CŽV - Uznávání předmětů

 

Z CŽV do řádného studia vám budou uznány všechny atestace, které splníte na hodnocení „výborně“ nebo „velmi dobře“, tedy na známku jedničku nebo dvojku; současně Vám též budou uznány všechny neklasifikované atestace (zápočet či kolokvium bez známky). Předměty a zkoušky, které složíte v CŽV na hodnocení „dobře“, tedy známka trojka, vám nebudou uznány a nemůžete tedy počítat ani s kredity za tyto atestace.

Předměty  si lze nechat uznat na Sekretariátu bakalářského studia poté, co se znovu řádně zapíšete do studia.

 

CŽV - Chci se přihlásit do programu CŽV 1

Jedná se o roční program, který je určen pro nepřijaté uchazeče o bakalářské studium na UK FHS v Praze. Je určen pro ty, kteří by chtěli bakalářský obor SHV studovat a pokusit se složit přijmací zkoušky příští rok. Posluchači programu plní stejné studijní povinnosti jako řádní studenti 1. ročníku bakalářského oboru SHV, nemají však status studenta.

Cena za program je stanovena na 14 000 Kč/rok. Přihlášku do programu je možno podat pouze elektronicky do stanoveného termínu! Více viz http://fhs.cuni.cz/FHS-708.html

 

CŽV - Chci se přihlásit do programu CŽV 12

Semestrální program CŽV12 je určen pro ty neúspěšné studenty UK FHS, kteří nesplní podmínky pro postup do dalšího úseku studia, bylo by jim ukončeno studium a poté se chtějí vrátit do řádného studia. Pokud se přihlásí do tohoto programu, mohou si v jeho rámci doplnit chybějící předměty a nesplněné zkoušky.

Účastník programu nesmí mít současně aktivní ani přerušené studium žádného studijního oboru v rámci UK FHS, současně je též vyloučena možnost zapisovat si v rámci tohoto programu předměty z nabídky jiných fakult.

Absolvování programu nezakládá nárok na přijetí na obor SHV s odpuštěním přijímací zkoušky. Student/ka si musí jako ostatní uchazeči podat přihlášku do 28. února a poté úspěšně složit přijímací zkoušku. Pokud bude přijat/a, může poté požádat o uznání předmětů z CŽV (více viz CŽV - Uznávání předmětů).

Cena za program je stanovena na 15.000 Kč/semestr. Přihlášku do programu je možno podat pouze elektronicky! (Více viz http://fhs.cuni.cz/FHS-720.html).

CŽV - Mám jako účastník CŽV status studenta?

Nikoliv, stát za vás nehradí zdravotní pojištění, ani nemůžete využívat další studentské výhody. Status studenta ztrácíte 30 dní od doručení rozhodnutí o ukončení studia. Případně pokud podáte Prohlášení o zanechání studia, tak jej ztrácíte tím dnem, kdy je prohlášení zaeevidováno na fakultě.

CŽV - Mohu zaplatit poplatek za program po částech?

Nikoliv, poplatek ve výši 14 000 Kč za CŽV 1 a 15 000 Kč za CŽV 12 je splatný jednorázově k datu uvedeného ve smlouvě.

D

Doména Jinonice - Jak získat přístup?

Po přihlášení pomocí čísla karty (pod fotografií) a hesla na https://ldap.cuni.cz/index.php je možné si nastavit přístup do domény Jinonice. Toto nelze učinit, pokud jste si heslo nastavili v LDAP pomocí "Nastavení hesla přes web" - v tom případě je nutné změnit si heslo buď v některé z výdejen studentských karet (např. Celetná), nebo v pracovišti UVT v Jinonicích ve 2 patře budova A 2065.

K

Kontrolovaná četba

Knihy zahrnuté do programu "Kontrolovaná četba" jsou vhodné zejména pro přípravu na povinné zkoušky v bakalářském studijním programu. Každý titul má povahu semestrálního kurzu, atestace probíhá formou písemného referátu a následným kolokviem s daným vyučujícím. V sylabu každé kontrolované četby učitel zpravidla upřesňuje, jak knihu zpracovat. Může zároveň specifikovat podmínky, do kdy je nutné referát odevzdat, případně kdy se uskuteční kolokvium apod. Na začátku semestru je vždy nutné si vybraný titul zaregistrovat v SIS. Moodle je určen pouze pro odevzdávání referátů a nikoli zápis předmětu. Referát odevzdaný do Moodle ke knize, kterou student nemá v příslušném semestru zaregistrovanou v SIS, nebude ohodnocen, resp. případné hodnocení nebude studentovi započítáno do výsledků studia (!). Teprve ve chvíli, kdy budete chtít odevzdat zpracovaný referát, si zapište titul v Moodle a referát nahrajte. Poté, co Vám bude bude zadáno vyučujícím hodnocení, je třeba se dostavit ke kolokviu.

Kredity potřebné pro postup do dalšího semestru

Bakalářské studium:

Semestr 2.  3.  4. 5.  6.  7.  8. - 12. 
Normální počet kreditů 30  60  90  120  150  180  180 
Minimální počet kreditů 25  50  75  100  125  150  160 


Navazující magisterské studium:

Semestr 2.  3.  4. 5.- 10. 
Normální počet kreditů 30  60  90  120 
Minimální počet kreditů 25  50  75  100 

Křížový zápis - kurzy z nabídky jiných fakult UK

 

Křížový zápis - kurzy z nabídky jiných fakult UK

 

Křížovým zápisem se rozumí zápis kurzů z jiných fakult Karlovy Univerzity. Ne všechny fakulty jej však povolují. Zda Vám fakulta, na které byste rádi navštěvovali nějaký předmět, umožní jeho registraci, si lze ověřit přímo na dané fakultě (harmonogram na webových stránkách, studijní oddělení…) nebo v SIS – „Zápis předmětů a rozvrhu“ – „Nastavení“. (Studentům z jiných fakult každoročně otevírá svou nabídku například FSV či FF.)

Registrace probíhá standardním způsobem, tj. v SIS přes „Zápis (vlastní)“. Je třeba pouze vybrat danou fakultu, poté již postupujete stejně, jak jste zvyklí při běžné registraci kurzů. Při registraci kurzů z jiné fakulty je nutné počítat s tím, že předměty, u kterých nesplňujete některou z rekvizit předmětu (předmět, jehož zápis je podmíněn předchozím absolvováním nebo současným zápisem jiného předmětu), se Vám nezapíší do "pevného" zápisu a vyučující Vám nebudou moci zapsat atestaci.

Mějte na paměti, že pro předměty zapsané křížově jsou závazné harmonogramy a pravidla fakult, na kterých jsou vyučovány, včetně délky registračního a zkouškového období!

V případě kurzů z jiných fakult je na studentovi, aby zajistil včasné udělení a zapsání atestace do SIS (UK FHS má semestrální kontroly, jiné fakulty často roční), popř. včas (tj. do konce řádného zkouškového období) doručil na příslušný sekretariát potvrzení o tom, že danou atestaci složil (formulář je ke stažení v Moodle pod Sekretariátem bakalářského studia). Je třeba dávat pozor na to, že na řadě fakult existují dvousemestrální kurzy, za něž se kredity zapíší až na konci LS. Vzhledem k tomu, že kurz Vám bude zapsán dle podmínek příslušné fakulty, je třeba počítat s tím, že v uvedeném případě by se Vám kredity započetly až pro následující kontrolu počtu kreditů (tj. v LS).

Kredity, které tímto způsobem získáte, se počítají k volitelným.

 

M

Maximální délka studia

Každé studium na UK je dle Studijního a zkušebního řádu UK (SZŘ UK) omezeno ve své maximální délce. Maximální délka bakalářského studia je 6 let (3 + 3 roky), navazujícího magisterského studia 5 let (2+3 roky) a doktorského studia 8 let (3+5 let, resp. 4+4 roky - viz čl. 9, odst. 1 SZŘ UK). Délka studia začíná zápisem do studia. Do délky studia se počítává samotné studium i přerušení studia. Termín, kdy vám vyprší maximální délka studia, je tedy možné určit již vždy na začátku každého studia.

Čl. 4, odst. 13 Studijního a zkušebního řádu UK:

Maximální doba studia ve studijním programu je standardní doba studia tohoto studijního programu navýšená o pět let v případě magisterského studijního programu nenavazujícího na bakalářský studijní program; v ostatních případech navýšená o tři roky. Pokud by konec takto stanovené maximální doby studia připadl na období mezi 1. červnem a 29. zářím běžného kalendářního roku, prodlužuje se maximální doba studia tak, aby její konec připadl na 30. září téhož kalendářního roku. Neukončí-li student řádně studium
během maximální doby studia, posuzuje se tato skutečnost tak, že nastal případ uvedený v čl. 12 odst. 1 písm. b). Po uplynutí maximální doby studia nemůže student skládat zkoušky, státní závěrečné zkoušky ani se podrobovat jiným formám kontroly studia dle čl. 6 odst. 8.

Moodle - Problémy s přihlášením

Přihlašování do moodle by mělo být bezproblémové, ale v řídkých případech se vám může stát, že při prvním přihlášení vás to vrhne na stránku pro editování osobních údajů a tam vám to bude usilovně vracet hlášku "Neplatná emailová adresa".

Náprava je jednoduchá:
Vraťte se na ldap.cuni.cz , přihlašte se a nastavte si email, který chcete používat pro CAS i pro moodle. Pak se vraťte na moodle.fhs.cuni.cz a zkuste se znovu přihlásit. Nyní tam email mít budete a bude vám to fungovat.

N

Nedoručená rozhodnutí

Na úřední desce UK FHS jsou zvěřejněni studenti, jímž se nepodařilo doručit rozhodnutí děkana, popř. rektora (zpravidla se jedná o přerušení studia, vznik poplatku za delší studium atp.). Kopie těchto rozhodnutí si můžete vyzvednout na Studijním oddělení UK FHS. Dle Správního řádu je zásilka považována za doručenou 10.dnem od oznámení o jejím uložením na poště, nikoliv jejím fyzickým převzetím na fakultě. Doporučujeme sdělit aktuální kontaktní údaje Studijnímu oddělení, aby další zásilky vždy našli svého adresáta úsměv
Elektronickou úřední desku k tomuto účelu najdete zde: http://fhs.cuni.cz/FHS-500.html.

P

Poplatky za studium - Absolvoval/a jsem studium, přesto mi byl vyměřen poplatek.

Klíčové je, odkdy Vám byl poplatek vyměřen, kdy začíná zpoplatněné období (poplatky jsou někdy vyměřeny i zpětně, důležité tedy není datum rozhodnutí, ale datum vzniku poplatku).

Poplatek lze plně prominout pouze tehdy, pokud absolvujete 30 dní od jeho vzniku (tj. od začátku zpoplatněného období). Musíte si však na rektorát podat písemně žádost o prominutí do 30 dní od převzetí dopisu. Vzor žádosti naleznete v příloze, více informací zde: http://www.cuni.cz/UK-22.html

Adresa rektorátu pro žádosti:

Oddělení rozhodnutí

Odbor pro studium a záležitosti studentů

Rektorát Univerzity Karlovy v Praze

Ovocný trh 3-5

116 36  Praha 1

Pokud absolvujete více než 30 dní od vzniku poplatku, poplatek je bohužel splatný celý v plné výši.

Poplatky za studium - Bankovní spojení

Číslo účtu fakulty je 27-1842600277/0100. Variabilní a specifický symbol se vygeneruje zvlášť pro každého studenta, tyto informace najdete v rozhodnutí od rektora.

Poplatky za studium - Co fakulta dělá s penězi za tyto poplatky?

Peníze za tyto poplatky tvoří stipendijní fond, z kterého jsou vyplácená prospěchová a účelová stipendia. Fakultě není dovoleno užívat tyto peníze pro jiné účely.

Poplatky za studium - Co se stane v případě, že školné nezaplatím?

Pokud nezaplatíte do termínu splatnosti, fakulta Vám ještě pošle výzvu k úhradě poplatku. Pokud nezaplatíte ani po této výzvě, studium Vám bude přerušeno s okamžitou platnosti až do uplynutí maximální doby studia (maximální doba studia je na bakalářském stupni šest let od zápisu  a na navazujícím magisterském stupni pět let (vždy i včetně doby, kdy máte studium přerušeno). Studium se Vám zaktivuje v případě, že uhradíte poplatek za studium, ale až od následujícího semestru.

Pozor! Univerzita Karlova uplatňuje právo vymáhat tyto poplatky; při vymáhání neuhrazených poplatků spojených se studiem se postupuje zásadně podle občanského soudního řádu (zákonč.99/1963 Sb.) a výše poplatku tak naroste  o soudní výlohy.

Poplatky za studium - Kdo oznamuje povinnost platit školné?

Rektorát UK rozesílá doporučené dopisy do vlastních rukou průběžné během roku. V tomto dopise najdete informace o tom, proč platba vznikla (RUK vypisuje všechna neúspěšná/úspěšná studia dle matriky MŠMT), o době, na kterou se platba vztahuje (!! studium se počítá na dny, nikoliv na semestry !!), o termínu splatnosti, o detailech platby (číslo účtu, variabilní a specifický symbol apod.) a o Vašich dalších možnostech. Dle zákona máte právo podat žádost o přezkumání rozhodnutí rektora. Informace o tom, jak zažádat o přezkum a z jakých důvodů tak lze učinit, najdete také v dopise spolu s oficiálním formulářem žádosti. Na tuto žádost máte čas 30 dní od doručení zásilky, na žádosti podané po tomto datu nebude brán zřetel.

Poplatky za studium - Lze zaplatit po částech?

Poplatek je třeba samozřejmě uhradit do termínu splatnosti. Pokud však z vážných důvodů nemůžete, není to ve Vašich silách, můžete požádat studijní oddělení o rozložení platby na více částí a domluvit se na splátkovém kalendáři. Upozorňujeme, že je potřeba se ozvat před termínem splatnosti. Lze se buď domluvit osobně v úředních hodinách, nebo napsat email na adresu studijni@fhs.cuni.cz

Poplatky za studium - Na koho se platba vztahuje?

Existují dvě situace, kdy Vám může být vyměřen poplatek. První je, pokud studujete a překročíte standardní dobu studia prodlouženou o jeden rok. Druhá situace, kdy Vám může být poplatek vyměřen, je, pokud jste nějaké jiné studium ukončil - ať už absolvováním, nebo ukončením studia z podnětu školy.


 1) a) U bakalářského studia se jedná o situaci, když studujete více než 4 roky od zapsání se do studia (3+1 rok). V době přerušení se Vám odstudovaná doba nenačítá. Standardně je Vám tak poplatek vyměřen, pokud studujete bez přerušení a zapíšete se do 5. ročníku).

b) U navazujícího magisterského studia se jedná o situaci, když studujete více než 3 roky od zapsání se do studia (2+1 rok). V době přerušení se Vám odstudovaná doba nenačítá. Standardně je Vám tak poplatek vyměřen, pokud studujete bez přerušení a zapíšete se do 4. ročníku).

2) a) Pokud absolvujete úspěšně nějaké jiné studium, pak se Vám zkracuje bezplatná doba aktuálního studia pouze na standardní dobu studia. U bakalářského studia jsou to tak 3 roky, u navazujícího magisterského studia 2 roky.

b) Dalším případem je situace, kdy nějaké jiné studium zanecháte, nebo je Vám ukončeno pro nesplnění studijních povinností. V takovém případě se Vám zkracuje bezplatná doba aktuálního studia právě o dobu předchozího studia. Týká se to i případu, kdy jste byli studentem nna naší fakultě a do studia se jste se zapsali znovu.

Příklad: V době od září 2010 do září 2013 jste studovali bakalářské studium na FHS. Studium Vám bylo po 3 letech studium ukončeno pro nesplnění studijních požadavků. Po nějakém čase opět zatoužíte studovat a úspěšně projdete přijímacím řízení na Fakultě humanitních studií. Jelikož jste v minulosti již studovali 3 roky bezplatně, vzniká Vám povinnosti hradit školné za delší studium již po prvním odstudovaném roce.

Poplatky za studium - Nepřevzal jsem dopis/ztratil jsem dopis – co teď?

Rektorát posílá kopie dopisů na fakultu, můžeme Vám tedy vydat na požádání stejnopis rozhodnutí: v tomto případě je třeba studijní oddělení kontaktovat mailem. Tato skutečnost nemá však na platbu „odkladný“ účinek, rozhodnutí o vzniku poplatku nabývá právní mocí 30 dní po převzetí. V případě, že dopis nepřevezmete, 30 denní lhůta začíná desátým dnem ode dne prvního oznámení o uložení zásilky na poště.

Pro podrobnější informace doporučujeme navštívit rektorátní stránky: http://www.cuni.cz/UK-22.html

Poplatky za studium - Podle čeho se určuje výše poplatku?

Výše poplatku je stanovena dle finanční náročnosti dle směrnic MŠMT. Výše poplatků je rozdělena na základě studijních programů. Jednotlivé studijní obory na naší fakultě, tak mají poplatky odlišné. Přehled studijních oborů a programů na FHS naleznete zde: http://fhs.cuni.cz/FHS-1030.html

Aktuální výši poplatků pro daný akademický rok naleznete na stránkách rektorátu zde: http://www.cuni.cz/UK-22.html

Poplatky za studium - Pokud přeruším studium, vyhnu se placení?

Pouze v případě, že přerušíte před datem vzniku poplatku. Pokud již „běží“ doba, na kterou se Vám poplatek vyměřuje, poplatek již uhradit musíte (přičemž rozhodnutí z rektorátu Vám většinou přijde již během této doby). Nicméně vám vzniká nárok na úlevu při příště vyměřeném poplatku po návratu do studia. Více informací naleznete zde: https://www.cuni.cz/UK-6853.html

Podmínky pro snížení výše poplatku jsou následující:

  a. 

včasné uhrazení všech Univerzitou Karlovou v Praze (dále jen „univerzita“) pravomocně vyměřených poplatků spojených se studiem v plné výši,

  b. 

podání včasné žádosti o přezkoumání rozhodnutí, jímž byl stanoven poplatek II., obsahující žádost o snížení poplatku II. z důvodu přerušení studia v období, na které byl stanoven poplatek I.,

  c. 

doložení kopie rozhodnutí děkana o přerušení studia, přičemž

 1. studium bylo pravomocně přerušeno nejpozději do 120 dnů ode dne vzniku povinnosti hradit poplatek I.,

 2. studium bylo přerušeno na dobu nejméně 90 dní a

  d. 

doba přerušení studia v období, na které byl stanoven poplatek I., činila nejméně 60 dní.

Připomínáme, že studium se dá řádně přerušit vždy do konce zkouškového období předcházejícího semestru (na zimní semestr do konce zkouškového období letního semestru a na letní semestr do konce zkouškového období zimního semestru).

Poplatky za studium - Zanechal/a jsem, nebo mi bylo ukončeno studium. Je poplatek neplatný, nebo mám nějakou úlevu?

Bohužel ne. Poplatek se podmíněně promíjí, pouze pokud studium absolvujete do 30 dní od vzniku poplatku. Ve všech ostatních případech ukončení studia (ať už z vlastního podnětu, nebo na základě dopisu ze studijního oddělení) je poplatek splatný celý v plné výši. 

Můžeme doporučit se včas informovat na studijním oddělení, kdy vám bude poplatek vyměřen. Pokud nemáte žádné jiné ukončené studium, je to u bakalářského studia po 4 letech  od zápisu a u magisterského studia po 3 letech. Jen pokud Vám bude studium ukončeno v SIS před vznikem poplatku, můžete se jeho platbě vyhnout.

Promoce - Jak se obléct?

Promoce jsou slavnost, která vyžaduje společenský oděv. U pánů se předpokládá oblek, košile, kravata. U dám se předpokládá jakýkoliv společenský oděv, který však není příliš vyzývavý. Dále se též předpokládá společenská obuv; oblíbené pohorky a tenisky si prosím nechte na případné afterparty klaun.
Slovy bývalého prorektora prof. Horyny: "Promoce i imatrikulace jsou slavnostními akty pořádnými akademickou obcí UK, které si vyžadují přiměřené chování i oblečení. Studenti i studentky by měli být upozornění, že charakteru slavnosti odpovídá společenské oblečení: u mužů společenský oblek s kravatou nebo motýlkem a u žen kostýmek nebo společenské šaty (nevhodné jsou ovšem plesové róby). Důležitá je i přiměřená obuv... Oblečení přiměřené charakteru okamžiku je zároveň výrazem vzájemné úcty...I to by mělo být podstatným a zcela zřetelným rysem každé univerzitní slavnosti."

Promoce - Kdy a kde se konají?

Promoce UK FHS se konají zpravidla třikrát do roka, a to v květnu, v září a v prosinci. Pokud absolvujete SZZK v termínu leden/únor, budete pozváni na květnový termín, pokud absolvujete SZZK v termínu červen, budete pozváni na zářijový termín, pokud absolvujete SZZK v termínu září, budete pozváni na prosincový termín. Přehled rezervovaných termínů naleznete zde: https://is.cuni.cz/studium/promoce/index.php?KEY=Az1

S platností od 1.října 2008 mají absolventi bakalářského studia na UK promoce v Sále architektů na Matematicko-fyzikální fakultě, Malostranské náměstí 25, tedy ne v Karolinu. Magisterské promoce se i nadále konají v Karolinu.

 

Promoce - Mám vyznamenání, dostanu "červený diplom"?

"Červené diplomy" na UK již neexistují. Vyznamenání je zohledněno přímo na diplomu, kde máte latinsky napsáno, že jste absolvoval s vyznamenáním ("CUM LAUDE PEREGIT"). Všichni studenti tedy obdrží diplom v modrém tubusu.

Promoce - Mohou se promoce zúčastnit i malé děti?

V principu ano. Je to však na Vás, abyste zvážili, zda je dítě dostatečně zralé/hodné na to, aby vydrželo být tiché v cizím prostředí minimálně 45 minut. V případě, že dítě začne během promoce naříkat, daná pečující osoba bude nucena ze sálu odejít spolu s dítětem.

Promoce - Může se na promocích fotit, případně natáčet video?

Pro všechny slavnostní akty UK (imatrikulace, promoce) má Univerzita Karlova uzavřenou smlouvu s firmou, která tyto akty profesionálně zaznamenává. Proto je možné pořizovat snímky/videa imatrikulací/promocí VÝHRADNĚ Z MÍSTA, A TO BEZ BLESKU/ZVUKU. Promoce a imatrikulace jsou slavnostní ceremonie, které mají středověkou tradici. Chození rodičů/přátel s kamerou mezi řadami promujících studentů nejen ruší celý průběh rituálu, ale je to nanejvýš neuctivé chování vůči promujícím a vůči samotné Univerzitě. Rektor nebo prorektor má právo napomenout tyto „narušitele“, případně může promoce zcela přerušit. V této souvislosti také platí upozornění, aby si hosté při vstupu do slavnostních sálů vypnuli své mobilní telefony.

Promoce - Nemohu se zúčastnit v daném termínu, co teď?

V každém případě nám dejte co nejdříve vědět, nejlépe e-mailem na studijni@fhs.cuni.cz. V pozvánce k promoci obdržíte bližší informace, kdy a na koho se obrátit. Omluvu je třeba zaslat emailem na adresu studijni@fhs.cuni.cz. Jestliže víte, že byste mohli případně na další termín v daném roce, oznamte nám to spolu s Vaší písemnou omluvou. Pokud se nechcete zúčastnit promocí vůbec, musíte absolvovat tzv. "kolečko". Nejprve se kdykoliv PO termínu promoce dostavíte na Studijní oddělení podepsat promoční slib a vyzvednout si formulář pro matriku UK. S vyplněným formulářem potom půjdete na Studijní odbor Rektorátu UK, konkrétně za Mgr. Cingerovou (předem doporučujeme telefonicky domluvit). Tam se podepíšete do matriční knihy a obdržíte o tomto podpisu potvrzení. Toto potvrzení potom přinesete zpět na Studijní oddělení, oproti němuž obdržíte od nás Váš diplom. Pokud jste dlouhodobě v zahraničí, diplomy můžeme vydat druhé osobě jen na základě notářsky ověřené plné moci. Zplnomocněná osoba musí taktéž absolvovat toto „kolečko“.

Diplomy nemůžeme v žádném případě vydat před termínem Vaší promoce (čili před prvním termínem, na který jste byli pozváni).

Promoce - Průběh bakalářských promocí a promoční slib

Vážené kolegyně, vážení kolegové, níže můžete najít text bakalářské promoční sponze (slibu) a popis průběhu slavnostní promoce. Před promocí probíhá vždy "nácvik" promočního aktu. Slib je předčítán promotorem, nepředpokládá se, že by se jej promojící naučili nazpamět. 

-----------------------------------

1.         Slavnostní nástup za zvuků hudby do Auly budovy Univerzity Karlovy na Malostranském náměstí č. 25  v pořadí:

a)         absolventi ve společenském oděvu,

b)         dva učitelé fakulty v taláru,

c)         promotor  v taláru  s insignií,

d)        děkan v taláru s insignií,

e)         rektor v taláru  s insignií.

2.         Státní hymna.

3.         Děkan přednese úvodní projev, představí absolventy jménem, příjmením, popřípadě též rodným příjmením, místem narození, uvede absolvovaný studijní program a případné absolvování s vyznamenáním (česky). Poté požádá rektora o souhlas s vykonáním promočního aktu (česky).

4.         Souhlas rektora k promočními aktu (česky).

5.         Promotor přednese latinsky formuli a text slibu (čl. 56 odst. 2 statutu univerzity).

6.         Absolventi složí slib stiskem ruky a slovem „slibuji“.

7.         Promotor předá absolventům diplomy.

8.         Děkovný projev absolventa.

9.         Hudba - Staročeský chorál.

10.       Odchod za zvuků hudby v obráceném pořadí.

 

BAKALÁŘSKÁ SPONZE

Scholares clarissimi, examinibus, quae ad eorum, qui baccalarii nomen ac honores consequi student, doctrinam explorandam lege constituta sunt, cum laude superatis, nos adistis desiderantes, ut vos eo honore in hoc sollemni consessu ornaremus.Prius autem fides est danda vos tales semper futuros, quales vos esse iubet Universitas, cuius membris hac dignitate adepta adnumerandi estis, et nos vos fore speramus.

SPONDEBITIS IGITUR (všichni povstanou):

PRIMUM vos huius Universitatis, in qua baccalarii gradum acsenderitis, piam perpetuo memoriam habituros eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos;

DEIN honorem eum, quem in vos collaturus sum, integrum incolumemque servaturos;

POSTREMO prudentiam eruditionemque vestram, a facultate praeceptam, facultatis Universitatisque iussa sequentes humani generis usui tantum atque hominum bono adhibituros.

ERGO EGO PROMOTOR, RITE CONSTITUTUS VOTA VESTRA DEXTRA DATA PROBANS VOS EX DECRETO ORDINIS MEI BACCALARIOS CREO, CREATOS RENUNTIO OMNIAQUE BACALARII IURA AC PRIVILEGIA IN VOS CONFERO. IN CUIUS REI FIDEM HAEC DIPLOMATA UNIVERSITATIS CAROLINAE SIGILLO FIRMATA VOBIS IN MANUS TRADO.

 

Český překlad sponze:

Vážení absolventi, vykonali jste s úspěchem zkoušky, které jsou zákonem předepsány k prověření vědomostí těch, kdož chtějí dosáhnout titulu a hodnosti bakaláře. Předstupujete nyní před nás se žádostí, abychom vám v tomto slavnostním shromáždění udělili hodnost, o níž se ucházíte. Dříve však musíte složit slib, že se vždy budete chovat tak, jak to od vás vyžaduje vaše příslušnost k této univerzitě, daná hodností, jíž nabudete, a jak to i my od vás očekáváme.

SLÍBÍTE TEDY: (všichni povstanou)

Především, že trvale uchováte ve vděčné paměti tuto univerzitu, na níž dosáhnete hodnosti bakaláře, a že budete podle svých sil podporovat její činnost a zájmy, dále, že hodnost, kterou vám udělím, uchováte bez poskvrny a bez úhony. Konečně, že znalosti, které jste na fakultě získali, poslušni příkazu fakulty a univerzity, využijete jen ve prospěch lidstva a k dobru lidí.

Promotor: Pročež já, řádem ustanovený promotor, vás z moci svého úřadu ustanovuji bakaláři, vaše jmenování veřejně vyhlašuji a uděluji vám všechna práva a výsady bakalářů. Na doklad toho vám dávám do rukou tyto diplomy s pečetí Univerzity Karlovy.

Promoce - Průběh magisterských promocí a promoční slib

Vážené kolegyně, vážení kolegové, níže můžete najít text bakalářské promoční sponze (slibu) a popis průběhu slavnostní promoce. Před promocí probíhá vždy "nácvik" promočního aktu. Slib je předčítán promotorem, nepředpokládá se, že by se jej promojící naučili nazpamět.

----------------------------------

 1. Slavnostní nástup za zvuku hudby do Velké auly Karolina v pořadí:

  1.  promovaní absolventi ve společenském oděvu,
  2. učitelé příslušné fakulty v talárech,

  3. promotor v taláru s insignií,

  4. pedel fakulty v oděvu pedela s insignií,

  5. děkan v taláru s insignií,

  6. pedel rektora v oděvu pedela s insignií,

  7. rektor v taláru s insignií.

 2. Státní hymna.

 3. Děkan přednese úvodní projev a představí absolventy jménem, příjmením, popřípadě též rodným příjmením, místem narození, uvede absolvovaný studijní program a případné absolvování s vyznamenáním (česky). Poté požádá rektora o souhlas s vykonáním promočního aktu (česky).

 4. Souhlas rektora k promočnímu aktu (česky).

 5. Promotor přednese latinsky formuli a text slibu (čl. 56 odst. 2 statutu univerzity).

 6. Absolventi složí slib lehkým dotknutím se žezla a slovy: „Spondeo ac polliceor“.

 7. Promotor předá absolventům diplomy.

 8. Děkovný projev absolventa.

 9. Hudba – Staročeský chorál.

 10. Odchod z auly za zvuku hudby v obráceném pořadí.

 

MAGISTERSKÁ SPONZE

Scholares clarissimi, examinibus, quae ad eorum, qui magistri nomen ac honores consequi student, doctrinam explorandam lege constituta sunt, cum laude superatis, nos adistis desiderantes, ut vos eo honore in hoc sollemni consessu ornaremus.

Prius autem fides est danda vos tales semper futuros, quales vos esse iubet universitas, cuius membris hac dignitate adepta adnumerandi estis, et nos vos fore speramus.

SPONDEBITIS IGITUR:

PRIMUM vos huius Universitatis, in qua baccalarii gradum acsenderitis, piam perpetuo memoriam habituros eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos;

DEIN honorem eum, quem in vos collaturus sum, integrum incolumemque servaturos;

POSTREMO studia humanitatis impigro labore culturos et provecturos non sordidi lucri causa nec ad vanam captandam gloriam, sed ut veritas propagetur et lux eius, qua salus humani generis continetur, clarius effulgeat.

HAEC VOS EX ANIMI VESTRI SENTENTIA SPONDEBITIS AC POLLICEBIMINI?

Absolventi jednotlivě přísahají na žezlo: SPONDEO AC POLLICEOR

Promotor dodává: ITAQUE IAM NIHIL IMPEDIT, QUOMINUS HONORES, QUOS OBTINERE CUPITIS, VOBIS IMPERTIAMUS.

ERGO EGO PROMOTOR, RITE CONSTITUTUS VOS EX DECRETO ORDINIS MEI MAGISTROS CREO, CREATOS RENUNTIO OMNIAQUE MAGISTRI IURA AC PRIVILEGIA IN VOS CONFERO. IN CUIUS REI FIDEM HAEC DIPLOMATA UNIVERSITATIS CAROLINAE SIGILLO FIRMATA VOBIS IN MANUS TRADO.

 

Český překlad sponze:

Vážení absolventi, vykonali jste s úspěchem zkoušky, které jsou zákonem předepsány k prověření vědomostí těch, kdož chtějí dosáhnout titulu a hodnosti magistra. Předstupujete nyní před nás se žádostí, abychom vám v tomto slavnostním shromáždění udělili hodnost, o níž se ucházíte.

Dříve však musíte složit slib, že se vždy budete chovat tak, jak to od vás vyžaduje vaše příslušnost k této univerzitě, daná hodností, jíž nabudete, a jak to i my od vás očekáváme.

Slíbíte tedy: (všichni povstanou)

Především, že trvale uchováte ve vděčné paměti tuto univerzitu, na níž dosáhnete hodnosti magistra, a že budete podle svých sil podporovat její činnost a zájmy, dále, že hodnost, kterou vám udělím, uchováte bez poskvrny a bez úhony.

Konečně, že budete vytrvalou prací nadále pěstovat a rozvíjet svá bádání o společnosti a lidstvu, a to nikoli pro hamižný prospěch, ani pro zisk marnivé slávy, ale proto, aby se šířila pravda a aby se jasněji skvěla její zář, jíž je udržováno blaho rodu lidského.

Slibujete to na své dobré svědomí?

Absolventi jednotlivě přísahají na žezlo: SLIBUJI A PŘÍSAHÁM!

Promotor: Nic již tedy nebrání tomu, abychom vám udělili hodnosti, kterých si přejete dosáhnout.

Pročež já, řádem ustanovený promotor, vás z moci svého úřadu ustanovuji magistry, vaše jmenování veřejně vyhlašuji a uděluji vám všechna práva a výsady magistrů. Na doklad toho vám dávám do rukou tyto diplomy s pečetí Univerzity Karlovy.

Přerušení studia - Co po skončení přerušeného období?

Pokud chcete nastoupit zpátky do studia, napište nám zprávu na studijni@fhs.cuni.cz, že hodláte nastoupit. Pokud chcete prodloužit přerušení studia, sepište další žádost.

Pokud tak neučiníte, budete vyzváni k zápisu do studia, a pokud se ani poté do studia nezapíšete, bude Vám studium ukončeno z důvodu „nezapsání se po přerušení“.

Přerušení studia - Kdy a na jak dlouho je možné?

Studium se dá řádně přerušit až PO prvním semestru studia, nelze tedy přerušit hned na začátku prvního semestru. Studium můžete řádně přerušit jen pokud splňujete podmínky pro postup do dalšího studijního úseku. Studium se dá přerušit nejpozději poslední den zkouškového období předcházejícího semestru. Studium se dá přerušit minimálně na jeden semestr. Můžete přerušit i na více semestrů, dbejte však na to, že celková doba přerušení se započítává do maximální doby studia. Studium se dá přerušit i ze zdravotních důvodů (vážné onemocnění, mateřství…). V takovém případě lze studium přerušit kdykoliv během roku, a to i v případě, že nemáte splněné studijní povinnosti. Postup přerušení studia je stejný; k žádosti přiložte lékařskou zprávu dokládající nemoc/těhotenství. Studium i v takovém případě lze přerušit minimálně na jeden semestr.

Přerušení studia z běžného důvodu

K přerušení studia stačí vyplnit obecnou žádost (viz příloha), nebo napsat dopis se žádostí o přerušení studia a dodat tuto žádost na studijní oddělení. Ve své žádosti uveďte dobu, na kterou chcete mít studium přerušeno (1 nebo 2 semestry). Žádost je potřeba přinést osobně, nebo poslat poštou, emailem to nestačí (ani v podobě scanu), protože potřebujeme originál Vašeho podpisu. Základní jednotka přerušení je jeden semestr.

Žádost lze podat kdykoliv po skončení výuky ve zkouškovém období daného semestru. Jakmile budete mít studium přerušeno, nelze již skládat zkoušky, ani plnit zápočty.

Pokud splňujete studijní požadavky na postup do dalšího semestru (minimální počet kreditů pro postup, případně splnění povinných zkoušek v náležitém semestru), studium Vám bude přerušeno ihned po zaevidování žádosti.

Po zpracování žádosti obdržíte poštou dopis do vlastních rukou s rozhodnutím o ne/přerušení studia a s informací, na jakou dobu se Vám studium  přerušuje.

Přihlašování na zkoušky na jinych fakultách

Tato rada se týká pouze předmětů zapsaných z jiných fakult:

- předmět musíte mít řádně zapsaný (musíte ho vidět ve svém výpisu zkoušek v SIS)
- termín pro tento předmět musí být vypsán v SIS (termíny v SIS nejsou vypisovány pro všechny
- pod svou právě zvolenou rolí pro práci v SIS (v pravém horním rohu obrazovky) klikněte na "Práce s předměty" a vyberte danou fakultu.

Dále se přihlašujete jako obvykle.

R

Registrace bakalářské práce a překladu

Bakalářskou práci / bakalářský překlad Vám po domluvě zaregistruje do SIS Váš tutor či vedoucí bakalářské práce / konzultant bakalářského překladu. S žádostí o registraci se můžete na vyučujícího obrátit osobně nebo emailem.
U bakalářské práce je nezbytné vyplnit český a anglický název, jazyk práce, jméno vedoucího a jejího řešitele (tj. jméno studenta), u bakalářského překladu pak údaje, které jsou uvedeny zde: http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=419.
V případě jakékoli změny je nutné registraci co nejdříve opravit.
Pokud je vedoucí Vaší bakalářské práce externista bez přístupu do SIS, požádejte ho, aby poslal potřebné údaje na adresu sbs@fhs.cuni.cz. Práce Vám pak bude zaregistrována na Sekretariátu bakalářského studia.

Téma bakalářské práce a překladu lze zvolit také z volné nabídky v SIS a přihlásit se k němu (viz "Témata prací/Výběr práce" - "nezadané" práce). V takovém případě nicméně doporučujeme potenciální registraci konzultovat s uvedeným vedoucím.
Bližší informace k registraci a odevzdávání bakalářské práce se dočtete na: http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=6 ( Moodle – Dokumentový server - Sekretariát bakalářského studia – Státnice).
Své registrace můžete zkontrolovat v SIS - Témata prací (Výběr práce) - "moje práce".

Registrace předmětů - Co s tím, když se nevejdu do omezené kapacity předmětu?

Pokud je kurs plný, objeví se u něj křížek a nelze jej zapsat. Budete-li se chtít do takového kursu zaregistrovat, sledujte průběžně v zápisovém rozhraní, zda-li se v něm během registračního období neuvolní místo. V případě opravdu velkého zájmu o daný kurs se obraťte s prosbou o doregistrování na příslušného učitele. Každý vyučující má možnost studenty přiregistrovat i nad limit a v případě potřeby i některé studenty odregistrovat (např. jedná-li se o kurs vypsaný primárně pro magisterské studenty a zaplňují jej studenti bakalářští). Všichni učitelé mají k dispozici návod, jak toto učinit (viz NÁVOD), a měli by být tedy schopni Vám vyhovět, pokud to uznají za vhodné.

S

Státní závěrečná zkouška

Informace ke Státní závěrečné zkoušce, jakožto i formulář seznamu literatury (který se odevzdává spolu s bakalářskou prací a s přihláškou ke Státní závěrečné zkoušce) naleznete v Moodlu v dokumentovém serveru pod informacemi Sekretariátu bakalářského studia.

Státnicové lhůty

Studenti navazujícího magisterského studia hlídejte si prosím své státnicové lhůty!

Státnicová lhůta představuje lhůtu, kterou má student pro splění státní zkoušky. Státní zkoušku nebo její část má student právo absolvovat ve lhůtě dvou let. Lhůta začíná běžet od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy splnil předpoklady pro to, aby mohl konat státní zkoušku nebo její část.

Najdete je v SIS, pod ikonkou Výsledky zkoušek - prohlížení /Lhůty pro SZ.

Při přerušení studia státnicová lhůta nebeží.

Jestliže student státní zkoušku nebo její část v této lhůtě neabsolvuje, posuzuje se tato skutečnost tak, že nastal případ uvedený v čl. 12 odst. 1 písm. b) Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze. Studentovi je tak poslán dopis o ukončení studia.

Studijní materiály k jednotlivým předmětům/zkouškám

Studijní materiály k jednotlivým předmětům lze dohledat na několika místech. Odkáže-li Vás vyučující na SIS, pak je najdete u detailu daného předmětu pod řádkem „Soubory“. Často k nim mají přístup pouze zapsaní studenti. Další možností, kam mohou vyučující nahrávat své soubory, je Moodle – v tom případě vyhledejte požadovaný kurz v „Kategorii kurzů“ na hlavní stránce, a to pod modulem, do něhož spadá.

SVIP - Jak se připravit a přihlásit?

Zkouška probíhá za pomoci prostředí MOODLE: Kurzy - Souborné zkoušky - SVIP - zapsat se do kursu.

-"Zápis"do "kursu" SVIP v MOODLE Vás k ničemu nezavazuje - ale naopak Vám umožní si zkoušku prohlédnout, pracovat se studijními materiály a - až přijde ten pravý čas - odevzdat příslušné úkoly.
- Pravý čas přijde teprve tehdy, když se zapíšete k vybranému termínu zkoušky v SIS. Pouze zápis v SIS je závazný - k danému termínu musíte buď odevzdat metodologickou práci (písemná část) nebo výběr témat a literatury (ústní část). Odevzdáváte jen a pouze prostřednictvím MOODLE.
- Termíny ke SVIPu budeme v SIS vypisovat postupně - tak jako v předchozích letech zkoušíme pravidelně jednou za 14 dní (termíny si tedy lze snadno vypočítat).

Souhrn: Veškeré informace o zkoušce SVIP včetně instrukcí, co kdy kde máte udělat, naleznete v MOODLE, přihlásíte-li se do kursu SVIP.

T

TV na katedře tělesné výchovy FF UK - Jak si jej zaregistrovat?

Tělocviky pro FHS externě pořádá katedra TV na FF http://ktv.ff.cuni.cz/ . Uživatelské jméno a heslo do aplikace https://web.ff.cuni.cz/ustavy/ktv/is/ je stejné jako do domény Jinonice (před vstupem na stránku je třeba nainstalovat nedůvěryhodný certifikát) a lze jej nastavit přes http://ldap.cuni.cz/. Toto ale platí jen tehdy, pokud jste si došli do výdejního centra průkazů a vyzvedli si tam spolu s kartičkou i heslo. To se mělo do 10 dnů změnit. Pokud se tak nestalo, heslo expirovalo. https://ldap1.cuni.cz/reset
Uživatelé, kteří kartičku již mají dlouho a heslo do SIS si nastavili pomocí formuláře na https://ldap1.cuni.cz/reset, nemají možnost si resetovat heslo do domény Jinonice po webu a musí se znova dostavit do výdejního centra, anebo se stavit na pracovišti UVT v Jinonicích v místnosti 2065.

Od akademického roku 2016/2017 se mění způsob zápisu tělocviku. Nově bude zápis dvoukrokový. První krok zůstává stejný jako v minulosti: na stránkách Katedry tělesné výchovy FF UK (http://ktv.ff.cuni.cz/) si zaregistrujete sportovní kurz, který chcete navštěvovat. Druhým – novým – krokem je registrace daného kurzu v rámci studijního informačního systému. Jde o standartní registraci jako v případě ostatních kurzů jen s tím rozdílem, že se jedná o kurz vypisovaný na FF UK, tzn. registrace začíná jindy než na FHS UK, je třeba sledovat harmonogram FF UK. Důležité: Kurz, který si budete registrovat v SIS, musí mít shodný kód s kurzem, který jste si zaregistrovali na stránkách KTV (!). Pozn. Každému studentovi může být uznán za semestr pouze jeden sport pořádaný KTV UK FF ( UK FHS platí za sporty pořádané KTV UK FF poměrně velkou částku).


U

Uznávání volitelných předmětů - bakalářské studium

 • Uznávání předmětů se řídí Opatřením děkana UK FHS 12/2012 a spadá do kompetence Sekretariátu bakalářského studia (SBS) – místnost 5013. Volitelné kurzy jsou předměty z jiného oboru v rámci UK FHS, z jiné fakulty, či univerzity (nikoliv z vyšších odborných škol).
 • Na bakalářském studiu můžete získat nejvýše 26 ECTS kreditů svého kurikula absolvováním volitelných kurzů. Čl. 3, http://fhs.cuni.cz/FHS-306-version1-POS_1206_novela_zapracovana.pdf)

 

 • V rámci bakalářského studia na FHS UK máte možnost získat kredity za volitelné předměty zapsáním si kurzů z magisterských kateder FHS UK, popřípadě z jiných fakult UK, které povolují křížový zápis (termíny, kdy jiné fakulty povolují registraci studentům z jiných fakult, se mohou lišit - sledujte harmonogram konkrétních fakult na jejich webových stránkách).
 • Seznam kurzů, které jsou nabízeny ke křížovému zápisu, najdete ve svém zápisu předmětů a rozvrhu v SIS (stačí v zápisu zvolit některou z nabízených fakult). Možnost křížového zápisu poskytuje jen několik fakult UK.
 • Známky za absolvování kurzů zapíše buď přímo vyučující, nebo Vám na konci semestru budou kredity zapsány na SBS na základě předloženého potvrzeného zápisového listu. Podmínkou v tomto případě je, abyste měli daný kurz řádně zapsaný v SIS (později nelze doregistrovat).
 • Zápisový list najdete v Moodle – Dokumentový server – SBS.

 

 • Pokud jste v minulosti studovali na jiné vysoké škole a splníte-li níže uvedené podmínky, můžete požádat o uznání absolvovaných předmětů.
 • Žádost o uznání je k dispozici v kanceláři SBS, na Studijním oddělení, nebo ji lze stáhnout v Moodlu / Dokumentový server / Sekretariát bakalářského studia.
 • Absolvovali-li jste předchozí studium úspěšně, můžete si z tohoto studia nechat uznat pouze kredity, které jste obdrželi nad rámec povinného počtu ECTS kreditů nutných k absolvování studia. U bakalářského studia se jedná o 180 ECTS kreditů (v případě navazujícího magisterského studia o 120 ECTS kreditů).
 • Pokud jste předchozí studium na jiné škole ukončili neúspěšně, můžete si nechat uznat absolvované předměty z dané školy až do výše 26 ECTS kreditů (resp. nejbližší vyšší hodnoty).
 • K žádosti o uznání předmětů z předešlého studia je třeba doložit ověřenou kopii Diploma Supplementu, resp. příslušným studijním oddělením potvrzený výpis absolvovaných předmětů (v případě úspěšného ukončení studia musí být zřejmé, kolik kreditů nad rámec povinného počtu jste získali) s potvrzením o ukončení studia. Vše je třeba dodat v originále (naskenované materiály nepřijímáme).
 • Nebudete-li se moci dostavit v úředních hodinách, lze žádost zaslat poštou na adresu SBS, či ji vhodit do schránky podatelny před místností děkanátu v 5. patře (5005).

 

 • Které předměty lze uznat? Uznat lze jakékoliv předměty (nemusí být humanitního charakteru), které byly zakončeny zápočtem, klasifikovaným zápočtem nebo zkouškou, jejichž výsledek byl „výborně“, „velmi dobře“, „započteno“ nebo „splněno“. Získané atestace však nesmí být starší 10 let.
 • Kredity se uznávají v  plné nárokované výši.
 • Nedají se uznat části státních zkoušek a souborné zkoušky.
 • Uznání či neuznání předmětů je plně v kompetenci děkana, který vydá k dané žádosti příslušné rozhodnutí. Uznání není nárokové.
 • Žádost je vyřízena do 30 dnů. Ke každé podané žádosti je vydáno rozhodnutí o uznání předmětů, které Vám bude zasláno poštou, případně si jej můžete po předchozí domluvě vyzvednout osobně na SBS.
 • Uznané předměty najdete ve výsledcích zkoušek v SIS. Pokud se jedná o předměty z UK, zobrazí se Vám u semestru, kdy jste je v rámci předchozího studia získali.
 • Pokud chcete, aby se Vám kredity započetly do kontroly studia na konci aktuálního semestru, můžete si je nechat uznat kdykoliv během semestru, maximálně však 30 dní před koncem zkouškového období (vzhledem k 30 dnům na vyřízení žádosti mějte určitou časovou rezervu). Podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia je stanoven v Pravidlech pro organizaci studia na FHS UK (viz čl. 3).

Uznávání volitelných předmětů - navazující magisterské studium

Volitelné předměty jsou ty,

1. které si zapíšete na jiné katedře FHS, fakultě UK. Podmínkou je pro získání kreditů je, abyste tyto předměty měli vždy zaregistrované v SIS, více viz Křížový zápis.

2. které si necháte uznat ze studia na jiné katedře, fakultě UK, nebo univerzitě. Tyto předměty si můžete nechat uznat prostřednictvím žádosti o uznání předmětů (viz příloha), kterou zanesete, či pošlete na studijní oddělení. Podmínkou je, aby se jednalo o předměty z již absolvovaného bakalářského studia, které byly získány nad limit povinného počtu 180 kreditů (nedají se uznat povinné předměty), případně z jiného, neúspěšně ukončeného studia.

Na navazujícím magisterském studiu může takto student/ka získat nejvýše 12 kreditů z volitelných předmětů z celkového počtu 120 kreditů (s výjimkou oboru HISO, kde lze uznat 16 kreditů). 

Pozor! Pro postup do dalšího semestru se vždy započítává pouze efektivní počet volitelných kreditů, tzn. za první semestr 6 kreditů, za druhý 12, za třetí 18...

Uznávání předmětů z předchozího (stejného) studia

Někteří studenti se do studia hlásí opakovaně. V tomto případě lze uznat všechny předměty ukončené zápočtem, klasifikovaným zápočtem nebo zkouškou, jejichž výsledek byl „výborně“, „velmi dobře“, „započteno“ nebo „splněno“. Podmínkou uznání zkoušky z předchozího studia na UK FHS je, že jsou uznávané zkoušky součástí aktuální akreditace studijního programu. Nelze uznat již jednou uznané předměty, ani části státní závěrečné zkoušky. V tomto případě se tedy většinou nejedná o volitelné předměty, ale status předmětu zůstává stejný jako v předchozím studiu.
Uznávání zápočtů a zkoušek z předchozího studia na FHS

Děkan může na základě písemné žádosti studenta uznat splnění kontroly studia předmětu v případě, že student během posledních 10 let splnil obdobnou studijní povinnost na univerzitě nebo na jiné vysoké škole v České republice a nebo v zahraničí. V případě uznání též rozhodne o případném přidělení odpovídajícího počtu kreditů. Uznání lze vázat na vykonání rozdílové zkoušky nebo zkoušek ve stanoveném termínu. Povinné zkoušky bakalářského studia nelze uznat jakožto splněné na základě jejich splnění na jiné fakultě či vysoké škole. Lze je však v některých případech (tj. jsou-li splněny chvalitebně či výborně) uznat z předcházejícího (neúspěšného) studia na fakultě naší, nezměnil-li se od doby jejich splnění věcný obsah či formální náležitosti zkoušky a neuplynula-li od jejích složení příliš dlouhá doba (viz výše).
Uznávání předmětů na bakalářském studiu řeší Sekretariát bakalářského studia (SBS) – místnost 5013, v případě magisterských studií jsou to jednotlivé katedry.

Pokud student už jednou studoval FHS a zanechal a nastoupí znovu, může si rovněž nechat uznat absolvované předměty prostřednictvím podané žádosti. Žádost je k dispozici v kanceláři SBS, nebo si ji lze stáhnout v Moodlu / Dokumentový server / Sekretariát bakalářského studia. Do žádosti je třeba vypsat konkrétní předměty, nebo je možné k ní přiložit vytisknutý výpis předmětů ze SIS z výsledků zkoušek z předchozího studia – v takovém případě budou uznány všechny „uznatelné“ předměty. Uznávají se všechny předměty ukončené zápočtem, klasifikovaným zápočtem nebo zkouškou, jejichž výsledek byl „výborně“, „velmi dobře“, „započteno“ nebo „splněno“. Podmínkou uznání zkoušky z předchozího studia na UK FHS je, že jsou uznávané zkoušky součástí aktuální akreditace studijního programu.
Nedají se uznat již jednou uznané předměty
. „Letní škola“ rovněž nejde uznat, protože se týká pravidel a organizace studia na FHS. Kvůli možným změnám je tak třeba ji absolvovat vždy v 1. ročníku studia.

Žádost je vyřízena do 30 dnů. Poté je vydáno rozhodnutí o uznání předmětů, které si vyzvednete přímo na SBS, nebo Vám bude zasláno poštou. Pokud chcete, aby se Vám kredity započetly do aktuálního semestru, můžete si je nechat uznat kdykoliv během semestru, maximálně však do konce řádného zkouškového období (vzhledem k 30 dnům na vyřízení žádosti, mějte určitou časovou rezervu).

V

Vyznamenání: za jakých podmínek absolvuje student s vyznamenáním?

S vyznamenáním (čl. 7. odst. 11 SaZŘ) absolvuje ten student, který:
a) Žádnou část státní zkoušky nekonal v opravném termínu (tj. na druhý či třetí pokus).
b) Žádná část státní zkoušky nebyla klasifikována známkou dobře.
c) Výsledná klasifikace za celou státní zkoušku je výborně.
d) Prospěchový průměr za celé studium je nejvýše 1,5.

Prospěchový průměr: v souladu se čl. 6 odst. 15 SaZŘ se počítá jako aritmetický průměr všech známek ze všech konaných zkoušek a všech opravných termínů. Do prospěchového průměru přitom nevstupují známky z jiných klasifikovaných povinností (klasifikovaných zápočtů, částí státních zkoušek) – viz čl. 6 odst. 9 SaZŘ UK.

Výsledná známka ze státní závěrečné zkoušky: podle čl. 7 odst. 3 SaZŘ může komise stanovit celkovou známku za státní závěrečnou zkoušku zcela dle svého uvážení (se dvěma tam uvedeným výjimkami: když jsou všechny části hodnoceny výborně, je i celková známka za státní závěrečnou zkoušku výborně, když je některá z částí hodnocena neprospěl, je i celková známka za státní závěrečnou zkoušku neprospěl).

Z

Zanechání studia - Co mám udělat?

V takovém případě vyplníte Prohlášení o zanechání studia (najdete ve formulářích zde). Tento dokument přinesete nebo pošlete poštou na studijní oddělení. NESTAČÍ zaslání dokumentu emailem, ani v případě scanu. Studium můžete zanechat i tehdy, když máte studium přerušené. Nemusíte nic odevzdávat (ISIC apod.). Studium se Vám ukončí k datu, kdy prohlášení projde podatelnou UK FHS. Studium nelze zanechat zpětně.

Zápis povinných zkoušek v bakalářském studiu a přihlašování k termínům

Vypisování termínů zkoušek a přihlašování se na ně podléhá zpravidla semestrální struktuře akademického roku. Existuje však výjimka: zvláštní typ atestace, kterou není nutné splnit do konce období, v němž byla povinnost, která se takto atestuje, vypsána (týká se povinných předmětů). Danou atestaci lze tedy plnit i v následujícím semestr, aniž byste si předmět znovu zapisovali.
Všem studentům bakalářského studia jsou na příslušný semestr podle doporučeného studijního plánu zapsány studijním oddělením povinné zkoušky (úvody a souborné zkoušky), které mají povinnost v příslušném semestru splnit. Možnost plnit danou povinnost je podle Pravidel pro organizaci studia UK FHS rozšířena i na semestr bezprostředně následující.

Důsledky :
1) Zkoušky s typem examinace "Zkouška bez výuky" musí být z technických důvodů přiřazeny k jedinému semestru (buď do ZS nebo do LS); plnit je ale můžete v semestrech obou a můžete se hlásit na vypsané termíny bez ohledu na semestr (jsou-li vypsány).
2) Studenti, již danou zkoušku nesplní v daném akademickém roce (např. Filosofický atest v LS) a postoupí do dalšího akademického roku, se budou moci hlásit na vypsané termíny pro další akademický rok až po tzv. postupu, tj. poté, co jimbude zvýšen ročník o jeden. To se děje vždy po konci řádného zkouškového období.

Změna formy studia, přechod z prezenční na kombinovanou a naopak

Ano, je možné změnit formu studia, ale pouze ve zkouškovém období před začátkem nového semestru. K tomu, abyste mohli změnit formu, musíte splňovat podmínky pro postup do dalšího studijního úseku/semestru. K žádosti o přestup stačí vyplnit "obecnou žádost", která je ke stažení zde v Moodle na Dokumentovém serveru a poslat ji poštou, nebo zanést osobně na studijní oddělení.