Kontrolovaná četba

Knihy zahrnuté do programu "Kontrolovaná četba" jsou vhodné zejména pro přípravu na povinné zkoušky v bakalářském studijním programu. Každý titul má povahu semestrálního kurzu, atestace probíhá formou písemného referátu a následným kolokviem s daným vyučujícím. V sylabu každé kontrolované četby učitel zpravidla upřesňuje, jak knihu zpracovat. Může zároveň specifikovat podmínky, do kdy je nutné referát odevzdat, případně kdy se uskuteční kolokvium apod. Na začátku semestru je vždy nutné si vybraný titul zaregistrovat v SIS. Moodle je určen pouze pro odevzdávání referátů a nikoli zápis předmětu. Referát odevzdaný do Moodle ke knize, kterou student nemá v příslušném semestru zaregistrovanou v SIS, nebude ohodnocen, resp. případné hodnocení nebude studentovi započítáno do výsledků studia (!). Teprve ve chvíli, kdy budete chtít odevzdat zpracovaný referát, si zapište titul v Moodle a referát nahrajte. Poté, co Vám bude bude zadáno vyučujícím hodnocení, je třeba se dostavit ke kolokviu.

» FAQ - Frequently Asked Questions