Poplatky za studium - Co se stane v případě, že školné nezaplatím?

Pokud nezaplatíte do termínu splatnosti, fakulta Vám ještě pošle výzvu k úhradě poplatku. Pokud nezaplatíte ani po této výzvě, studium Vám bude přerušeno s okamžitou platnosti až do uplynutí maximální doby studia (maximální doba studia je na bakalářském stupni šest let od zápisu  a na navazujícím magisterském stupni pět let (vždy i včetně doby, kdy máte studium přerušeno). Studium se Vám zaktivuje v případě, že uhradíte poplatek za studium, ale až od následujícího semestru.

Pozor! Univerzita Karlova uplatňuje právo vymáhat tyto poplatky; při vymáhání neuhrazených poplatků spojených se studiem se postupuje zásadně podle občanského soudního řádu (zákonč.99/1963 Sb.) a výše poplatku tak naroste  o soudní výlohy.

» FAQ - Frequently Asked Questions