Poplatky za studium - Pokud přeruším studium, vyhnu se placení?

Pouze v případě, že přerušíte před datem vzniku poplatku. Pokud již „běží“ doba, na kterou se Vám poplatek vyměřuje, poplatek již uhradit musíte (přičemž rozhodnutí z rektorátu Vám většinou přijde již během této doby). Nicméně vám vzniká nárok na úlevu při příště vyměřeném poplatku po návratu do studia. Více informací naleznete zde: https://www.cuni.cz/UK-6853.html

Podmínky pro snížení výše poplatku jsou následující:

  a. 

včasné uhrazení všech Univerzitou Karlovou v Praze (dále jen „univerzita“) pravomocně vyměřených poplatků spojených se studiem v plné výši,

  b. 

podání včasné žádosti o přezkoumání rozhodnutí, jímž byl stanoven poplatek II., obsahující žádost o snížení poplatku II. z důvodu přerušení studia v období, na které byl stanoven poplatek I.,

  c. 

doložení kopie rozhodnutí děkana o přerušení studia, přičemž

  1. studium bylo pravomocně přerušeno nejpozději do 120 dnů ode dne vzniku povinnosti hradit poplatek I.,

  2. studium bylo přerušeno na dobu nejméně 90 dní a

  d. 

doba přerušení studia v období, na které byl stanoven poplatek I., činila nejméně 60 dní.

Připomínáme, že studium se dá řádně přerušit vždy do konce zkouškového období předcházejícího semestru (na zimní semestr do konce zkouškového období letního semestru a na letní semestr do konce zkouškového období zimního semestru).

» FAQ - Frequently Asked Questions