Uznávání volitelných předmětů - bakalářské studium

 • Uznávání předmětů se řídí Opatřením děkana UK FHS 12/2012 a spadá do kompetence Sekretariátu bakalářského studia (SBS) – místnost 5013. Volitelné kurzy jsou předměty z jiného oboru v rámci UK FHS, z jiné fakulty, či univerzity (nikoliv z vyšších odborných škol).
 • Na bakalářském studiu můžete získat nejvýše 26 ECTS kreditů svého kurikula absolvováním volitelných kurzů. Čl. 3, http://fhs.cuni.cz/FHS-306-version1-POS_1206_novela_zapracovana.pdf)

 

 • V rámci bakalářského studia na FHS UK máte možnost získat kredity za volitelné předměty zapsáním si kurzů z magisterských kateder FHS UK, popřípadě z jiných fakult UK, které povolují křížový zápis (termíny, kdy jiné fakulty povolují registraci studentům z jiných fakult, se mohou lišit - sledujte harmonogram konkrétních fakult na jejich webových stránkách).
 • Seznam kurzů, které jsou nabízeny ke křížovému zápisu, najdete ve svém zápisu předmětů a rozvrhu v SIS (stačí v zápisu zvolit některou z nabízených fakult). Možnost křížového zápisu poskytuje jen několik fakult UK.
 • Známky za absolvování kurzů zapíše buď přímo vyučující, nebo Vám na konci semestru budou kredity zapsány na SBS na základě předloženého potvrzeného zápisového listu. Podmínkou v tomto případě je, abyste měli daný kurz řádně zapsaný v SIS (později nelze doregistrovat).
 • Zápisový list najdete v Moodle – Dokumentový server – SBS.

 

 • Pokud jste v minulosti studovali na jiné vysoké škole a splníte-li níže uvedené podmínky, můžete požádat o uznání absolvovaných předmětů.
 • Žádost o uznání je k dispozici v kanceláři SBS, na Studijním oddělení, nebo ji lze stáhnout v Moodlu / Dokumentový server / Sekretariát bakalářského studia.
 • Absolvovali-li jste předchozí studium úspěšně, můžete si z tohoto studia nechat uznat pouze kredity, které jste obdrželi nad rámec povinného počtu ECTS kreditů nutných k absolvování studia. U bakalářského studia se jedná o 180 ECTS kreditů (v případě navazujícího magisterského studia o 120 ECTS kreditů).
 • Pokud jste předchozí studium na jiné škole ukončili neúspěšně, můžete si nechat uznat absolvované předměty z dané školy až do výše 26 ECTS kreditů (resp. nejbližší vyšší hodnoty).
 • K žádosti o uznání předmětů z předešlého studia je třeba doložit ověřenou kopii Diploma Supplementu, resp. příslušným studijním oddělením potvrzený výpis absolvovaných předmětů (v případě úspěšného ukončení studia musí být zřejmé, kolik kreditů nad rámec povinného počtu jste získali) s potvrzením o ukončení studia. Vše je třeba dodat v originále (naskenované materiály nepřijímáme).
 • Nebudete-li se moci dostavit v úředních hodinách, lze žádost zaslat poštou na adresu SBS, či ji vhodit do schránky podatelny před místností děkanátu v 5. patře (5005).

 

 • Které předměty lze uznat? Uznat lze jakékoliv předměty (nemusí být humanitního charakteru), které byly zakončeny zápočtem, klasifikovaným zápočtem nebo zkouškou, jejichž výsledek byl „výborně“, „velmi dobře“, „započteno“ nebo „splněno“. Získané atestace však nesmí být starší 10 let.
 • Kredity se uznávají v  plné nárokované výši.
 • Nedají se uznat části státních zkoušek a souborné zkoušky.
 • Uznání či neuznání předmětů je plně v kompetenci děkana, který vydá k dané žádosti příslušné rozhodnutí. Uznání není nárokové.
 • Žádost je vyřízena do 30 dnů. Ke každé podané žádosti je vydáno rozhodnutí o uznání předmětů, které Vám bude zasláno poštou, případně si jej můžete po předchozí domluvě vyzvednout osobně na SBS.
 • Uznané předměty najdete ve výsledcích zkoušek v SIS. Pokud se jedná o předměty z UK, zobrazí se Vám u semestru, kdy jste je v rámci předchozího studia získali.
 • Pokud chcete, aby se Vám kredity započetly do kontroly studia na konci aktuálního semestru, můžete si je nechat uznat kdykoliv během semestru, maximálně však 30 dní před koncem zkouškového období (vzhledem k 30 dnům na vyřízení žádosti mějte určitou časovou rezervu). Podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia je stanoven v Pravidlech pro organizaci studia na FHS UK (viz čl. 3).

» FAQ - Frequently Asked Questions