Promoce - Průběh bakalářských promocí a promoční slib

Vážené kolegyně, vážení kolegové, níže můžete najít text bakalářské promoční sponze (slibu) a popis průběhu slavnostní promoce. Před promocí probíhá vždy "nácvik" promočního aktu. Slib je předčítán promotorem, nepředpokládá se, že by se jej promojící naučili nazpamět. 

-----------------------------------

1.         Slavnostní nástup za zvuků hudby do Auly budovy Univerzity Karlovy na Malostranském náměstí č. 25  v pořadí:

a)         absolventi ve společenském oděvu,

b)         dva učitelé fakulty v taláru,

c)         promotor  v taláru  s insignií,

d)        děkan v taláru s insignií,

e)         rektor v taláru  s insignií.

2.         Státní hymna.

3.         Děkan přednese úvodní projev, představí absolventy jménem, příjmením, popřípadě též rodným příjmením, místem narození, uvede absolvovaný studijní program a případné absolvování s vyznamenáním (česky). Poté požádá rektora o souhlas s vykonáním promočního aktu (česky).

4.         Souhlas rektora k promočními aktu (česky).

5.         Promotor přednese latinsky formuli a text slibu (čl. 56 odst. 2 statutu univerzity).

6.         Absolventi složí slib stiskem ruky a slovem „slibuji“.

7.         Promotor předá absolventům diplomy.

8.         Děkovný projev absolventa.

9.         Hudba - Staročeský chorál.

10.       Odchod za zvuků hudby v obráceném pořadí.

 

BAKALÁŘSKÁ SPONZE

Scholares clarissimi, examinibus, quae ad eorum, qui baccalarii nomen ac honores consequi student, doctrinam explorandam lege constituta sunt, cum laude superatis, nos adistis desiderantes, ut vos eo honore in hoc sollemni consessu ornaremus.Prius autem fides est danda vos tales semper futuros, quales vos esse iubet Universitas, cuius membris hac dignitate adepta adnumerandi estis, et nos vos fore speramus.

SPONDEBITIS IGITUR (všichni povstanou):

PRIMUM vos huius Universitatis, in qua baccalarii gradum acsenderitis, piam perpetuo memoriam habituros eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos;

DEIN honorem eum, quem in vos collaturus sum, integrum incolumemque servaturos;

POSTREMO prudentiam eruditionemque vestram, a facultate praeceptam, facultatis Universitatisque iussa sequentes humani generis usui tantum atque hominum bono adhibituros.

ERGO EGO PROMOTOR, RITE CONSTITUTUS VOTA VESTRA DEXTRA DATA PROBANS VOS EX DECRETO ORDINIS MEI BACCALARIOS CREO, CREATOS RENUNTIO OMNIAQUE BACALARII IURA AC PRIVILEGIA IN VOS CONFERO. IN CUIUS REI FIDEM HAEC DIPLOMATA UNIVERSITATIS CAROLINAE SIGILLO FIRMATA VOBIS IN MANUS TRADO.

 

Český překlad sponze:

Vážení absolventi, vykonali jste s úspěchem zkoušky, které jsou zákonem předepsány k prověření vědomostí těch, kdož chtějí dosáhnout titulu a hodnosti bakaláře. Předstupujete nyní před nás se žádostí, abychom vám v tomto slavnostním shromáždění udělili hodnost, o níž se ucházíte. Dříve však musíte složit slib, že se vždy budete chovat tak, jak to od vás vyžaduje vaše příslušnost k této univerzitě, daná hodností, jíž nabudete, a jak to i my od vás očekáváme.

SLÍBÍTE TEDY: (všichni povstanou)

Především, že trvale uchováte ve vděčné paměti tuto univerzitu, na níž dosáhnete hodnosti bakaláře, a že budete podle svých sil podporovat její činnost a zájmy, dále, že hodnost, kterou vám udělím, uchováte bez poskvrny a bez úhony. Konečně, že znalosti, které jste na fakultě získali, poslušni příkazu fakulty a univerzity, využijete jen ve prospěch lidstva a k dobru lidí.

Promotor: Pročež já, řádem ustanovený promotor, vás z moci svého úřadu ustanovuji bakaláři, vaše jmenování veřejně vyhlašuji a uděluji vám všechna práva a výsady bakalářů. Na doklad toho vám dávám do rukou tyto diplomy s pečetí Univerzity Karlovy.

» FAQ - Frequently Asked Questions