Promoce - Průběh magisterských promocí a promoční slib

Vážené kolegyně, vážení kolegové, níže můžete najít text bakalářské promoční sponze (slibu) a popis průběhu slavnostní promoce. Před promocí probíhá vždy "nácvik" promočního aktu. Slib je předčítán promotorem, nepředpokládá se, že by se jej promojící naučili nazpamět.

----------------------------------

 1. Slavnostní nástup za zvuku hudby do Velké auly Karolina v pořadí:

  1.  promovaní absolventi ve společenském oděvu,
  2. učitelé příslušné fakulty v talárech,

  3. promotor v taláru s insignií,

  4. pedel fakulty v oděvu pedela s insignií,

  5. děkan v taláru s insignií,

  6. pedel rektora v oděvu pedela s insignií,

  7. rektor v taláru s insignií.

 2. Státní hymna.

 3. Děkan přednese úvodní projev a představí absolventy jménem, příjmením, popřípadě též rodným příjmením, místem narození, uvede absolvovaný studijní program a případné absolvování s vyznamenáním (česky). Poté požádá rektora o souhlas s vykonáním promočního aktu (česky).

 4. Souhlas rektora k promočnímu aktu (česky).

 5. Promotor přednese latinsky formuli a text slibu (čl. 56 odst. 2 statutu univerzity).

 6. Absolventi složí slib lehkým dotknutím se žezla a slovy: „Spondeo ac polliceor“.

 7. Promotor předá absolventům diplomy.

 8. Děkovný projev absolventa.

 9. Hudba – Staročeský chorál.

 10. Odchod z auly za zvuku hudby v obráceném pořadí.

 

MAGISTERSKÁ SPONZE

Scholares clarissimi, examinibus, quae ad eorum, qui magistri nomen ac honores consequi student, doctrinam explorandam lege constituta sunt, cum laude superatis, nos adistis desiderantes, ut vos eo honore in hoc sollemni consessu ornaremus.

Prius autem fides est danda vos tales semper futuros, quales vos esse iubet universitas, cuius membris hac dignitate adepta adnumerandi estis, et nos vos fore speramus.

SPONDEBITIS IGITUR:

PRIMUM vos huius Universitatis, in qua baccalarii gradum acsenderitis, piam perpetuo memoriam habituros eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos;

DEIN honorem eum, quem in vos collaturus sum, integrum incolumemque servaturos;

POSTREMO studia humanitatis impigro labore culturos et provecturos non sordidi lucri causa nec ad vanam captandam gloriam, sed ut veritas propagetur et lux eius, qua salus humani generis continetur, clarius effulgeat.

HAEC VOS EX ANIMI VESTRI SENTENTIA SPONDEBITIS AC POLLICEBIMINI?

Absolventi jednotlivě přísahají na žezlo: SPONDEO AC POLLICEOR

Promotor dodává: ITAQUE IAM NIHIL IMPEDIT, QUOMINUS HONORES, QUOS OBTINERE CUPITIS, VOBIS IMPERTIAMUS.

ERGO EGO PROMOTOR, RITE CONSTITUTUS VOS EX DECRETO ORDINIS MEI MAGISTROS CREO, CREATOS RENUNTIO OMNIAQUE MAGISTRI IURA AC PRIVILEGIA IN VOS CONFERO. IN CUIUS REI FIDEM HAEC DIPLOMATA UNIVERSITATIS CAROLINAE SIGILLO FIRMATA VOBIS IN MANUS TRADO.

 

Český překlad sponze:

Vážení absolventi, vykonali jste s úspěchem zkoušky, které jsou zákonem předepsány k prověření vědomostí těch, kdož chtějí dosáhnout titulu a hodnosti magistra. Předstupujete nyní před nás se žádostí, abychom vám v tomto slavnostním shromáždění udělili hodnost, o níž se ucházíte.

Dříve však musíte složit slib, že se vždy budete chovat tak, jak to od vás vyžaduje vaše příslušnost k této univerzitě, daná hodností, jíž nabudete, a jak to i my od vás očekáváme.

Slíbíte tedy: (všichni povstanou)

Především, že trvale uchováte ve vděčné paměti tuto univerzitu, na níž dosáhnete hodnosti magistra, a že budete podle svých sil podporovat její činnost a zájmy, dále, že hodnost, kterou vám udělím, uchováte bez poskvrny a bez úhony.

Konečně, že budete vytrvalou prací nadále pěstovat a rozvíjet svá bádání o společnosti a lidstvu, a to nikoli pro hamižný prospěch, ani pro zisk marnivé slávy, ale proto, aby se šířila pravda a aby se jasněji skvěla její zář, jíž je udržováno blaho rodu lidského.

Slibujete to na své dobré svědomí?

Absolventi jednotlivě přísahají na žezlo: SLIBUJI A PŘÍSAHÁM!

Promotor: Nic již tedy nebrání tomu, abychom vám udělili hodnosti, kterých si přejete dosáhnout.

Pročež já, řádem ustanovený promotor, vás z moci svého úřadu ustanovuji magistry, vaše jmenování veřejně vyhlašuji a uděluji vám všechna práva a výsady magistrů. Na doklad toho vám dávám do rukou tyto diplomy s pečetí Univerzity Karlovy.

» FAQ - Frequently Asked Questions