Státnicové lhůty

Studenti navazujícího magisterského studia hlídejte si prosím své státnicové lhůty!

Státnicová lhůta představuje lhůtu, kterou má student pro splění státní zkoušky. Státní zkoušku nebo její část má student právo absolvovat ve lhůtě dvou let. Lhůta začíná běžet od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy splnil předpoklady pro to, aby mohl konat státní zkoušku nebo její část.

Najdete je v SIS, pod ikonkou Výsledky zkoušek - prohlížení /Lhůty pro SZ.

Při přerušení studia státnicová lhůta nebeží.

Jestliže student státní zkoušku nebo její část v této lhůtě neabsolvuje, posuzuje se tato skutečnost tak, že nastal případ uvedený v čl. 12 odst. 1 písm. b) Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze. Studentovi je tak poslán dopis o ukončení studia.

» FAQ - Frequently Asked Questions