Pravidla pro omlouvání


-      Pokud student/ka neodevzdá práci ve stanoveném termínu nebo se nemůže dostavit na termín zkoušky/testu, omluva emailem není dostačující.

-      Postup omlouvání, pokud student/ka nedodrží termín odevzdání práce nebo se nemůže dostavit na zkoušku/test, je následující:

1. Student/ka napíše žádost o prodloužení termínu pro splnění studijní povinnosti nebo uznání důvodů, pro něž se nemohl/a dostavit na zkoušku. Žádost odešle na poštovní adresu Katedry genderových studií k rukám vyučujícího daného předmětu (u externích vyučujících k rukám tajemnice katedry).

2. V žádosti uvede zdůvodnění, které doloží relevantním dokladem (lékařská zpráva, potvrzení zaměstnavatele, studijní pobyt atd.. Žádost je potřeba podepsat.

3. Vyučující následně mailem studentovi/ce sdělí, jak důvody vyhodnotil/a, a určí další postup. To znamená, pokud se například student/ka  nedostavil/a k prezentaci své práce, vyučující mu/jí sdělí náhradní termín prezentace.

4. Dle závažnosti důvodu je možné žádost zamítnout, plně nebo částečně uznat. V posledním případě bude studentovi/ce snížena známka.

5. Proti rozhodnutí vyučujícího se lze písemně odvolat k vedoucí katedry.


Přítomnost na seminářích je povinná, podmínky neúčasti sdělí každý vyučující při zahájení semestru.
Last modified: Úterý, 15 září 2015, 4:50